Simple CDN Extension 1.0.6

有关 phpBB 3.2.X 的扩展,以及其他系统的整合
版面规则
《发帖时,请复制下列格式文本,提供完整的信息,勿简略发布》


###### 以下为“基本的提问格式” ######
 • 主机操作系统: Windows (XP, 7, 8, 10)、Linux(Redhat,Centos, Mandrake等等)、或者其他的(请务必注明版本)
 • 快速架站程序: AppServ、XAMPP 等等(请务必注明版本号)
 • 您的上网方式:ADSL、Cable、FTTB等等 (请务必留下 ISP 名称或 ISP 官网)
 • 您安装的程序: Apache + php + MySQL 或者其他的组合 (请务必留下版本号,如果使用上面的快速架站程序就不必写了)
 • 您的 phpBB 版本: phpBB 3.2.2
 • 您的域名: 比如 phpbbchinese.com
 • 您的 phpBB 网址: 比如 https://www.phpbbchinese.com/
###### 以上为“基本的提问格式” ######

 • 安装扩展: 请注明安装扩展的名称,版本以及参考链接(非扩展问题免填)
 • 安装风格: 请注明安装的风格名称,版本以及参考链接(非风格问题免填)
 • 错误代码: 请使用 Code 标签将错误代码标识出来,如下:

代码: 全选

错误代码
 • 错误状态:如果没有错误代码,请直接贴出截图,或者是详细叙述错误状态内容。
备注:
如果需要,请提供测试用的账号与密码
若是管理账号,请使用短信联系站长
回复
头像
davidyin
网站管理员
网站管理员
帖子: 1055
注册时间: 2015年11月19日 01:50
联系:

Simple CDN Extension 1.0.6

帖子 davidyin »

Simple CDN is approved by phpBB ext team on Mar. 2, 2019. It is my first phpBB extension.

https://www.phpbb.com/customise/db/extension/simplecdn/

It is a bug fix version. Improve the extension coding for validating.
davidyin_simplecdn_1.0.6.zip
(18.05 KiB) 已下载 78 次
Features and others, check the previous announcement.
viewtopic.php?f=19&t=816


居住在西八区,有时差,提问请按照“通用提问格式”提问,未必能及时回复,见谅。
提供 phpBB 服务

olalavui
新注册用户
新注册用户
帖子: 2
注册时间: 2019年1月23日 11:51

Re: [RC]Simple CDN Extension 1.0.6

帖子 olalavui »

I have translate to Vietnamese language

代码: 全选

<?php
/**
*
* @package phpBB Extension - Simple CDN
* @copyright (c) David Yin <https://www.phpbbchinese.com>
* @license http://opensource.org/licenses/gpl-2.0.php GNU General Public License v2
* Vietnamese translate by phpBBVietnam <https://phpbbvietnam.com>
*/

if (!defined('IN_PHPBB'))
{
  exit;
}
if (empty($lang) || !is_array($lang))
{
  $lang = array();
}

$lang = array_merge($lang, array(
	'ACP_SIMPLECDN'					=> 'Simple CDN',
	'SIMPLECDN_CONFIG'				=> 'Cáu hình Simple CDN',
	'ACP_SIMPLECDN_CONFIG'			=> 'Simple CDN',
	'ACP_SIMPLECDN_CONFIG_EXPLAIN'	=> 'Đây là phần cấu hình cho extension Simple CDN hoạt động. Hiện đang hỗ trợ AWS Cloudfront. <a href="https://phpbbvietnam.com/huong-dan-cau-hinh-simple-cdn-t7.html" target="_blank" rel="nofollow">Hướng dẫn sử dụng extension tại phpBBVietnam</a>',
	'ACP_SIMPLECDN_CONFIG_SET'		=> 'Configuration',
	'SIMPLECDN_CONFIG_SAVED'		=> 'Cấu hình cho Simple CDN đã được lưu.',
	'SIMPLECDN_ENABLE'				=> 'Bật Simple CDN',
	'SIMPLECDN_ENABLE_EXPLAIN'		=> 'Bạn muốn kích hoạt sử dụng Simple CDN?',
	'SIMPLECDN_FILE_ENABLE'			=> 'Bật File CDN',
	'SIMPLECDN_FILE_ENABLE_EXPLAIN'	=> 'Chỉ nên bật tính năng này khi forum của bạn là một forum mở. Nếu hạn chế phải đăng ký mới xem được nội dung thì không nên kích hoạt tính năng này.',	
	'SIMPLECDN_URL'					=> 'Simple CDN URL',
	'SIMPLECDN_URL_EXPLAIN'			=> 'Nhập full URL CDN. Nên bắt đầu bằng //, và kết thúc bằng /. VD. //cdn.cloudfront.net/.',
	'SIMPLECDN_URL_PLACEHOLDER'		=> '//cdn.cloudfront.net/',
));


回复